نیازهای اساسی زنان درزندگی

. نیازبه امنیت

احساس امنیت از اینکه بدونن عشق مرد با ثباته و در هر شرایطی زن رو دوست داره. یعنی مطمئن باشه که مرد به عشق خودش متعهد و پای بنده.

. نیاز به احساس پیوند و ارتباط

مردها در رابطه ی خود، خواستار عشق پیوندی هستند، که این عشق در زمان ارتباط جسمی نمود پیدا میکنه و به شکل مقطعه. اما زنان در روابط خود ضمن توجه به وجود عشق پیوندی، خواستار عشق رابطه ای نیز هستند، تا عشق دررابطه ی آنها به شکل مستمر باشه. پس برای زن لازمه که وجود عشق رو همواره ازشوهرش دریافت کنه.

عشق و احساسات در زنان جزئی جدایی ناپذیر از زندگی اوناست. درحالیکه در مردان این عشق ورزیدن باید برنامه ریزی بشه.

زن بطور پیوسطه نیاز داره که شوهرش عشق رو در وجودش برنامه ریزی کرده و آنرا به همسرش ابراز کنه.

. نیاز به احترام

برای اینکه به همسرتون ابراز کنید که برایش احترام قائلید، لازمه که به اون بفهمونید خوشحالی اون در اولویت همه ی برنامه های شماست. اینکه برایش ارزش قائلید، به اون نیاز دارید و هرگز در زندگی براتون تکراری نمیشه.

 

برگرفته ازکتاب رازهای تسخیر قلب همسر نوشته مسلم داوودی نژاد