ميزان مهريه نيز بستگی به وضعيت فکری، اقتصادی و اجتماعی طرفين دارد.

البته ارزش دخترخوب در عدد و رقم نمی گنجد و با معيارهای عادی نمیتوان حتی گوشه‌ای از شخصيت و رفتار و صفات خوب ایشان را بيان کرد؛ اما اين دليلی بربالا گرفتن مهريه نيست.

پس بايد آنچه را عقل حکم می کند و در حد عرف جامعه تعیین شود.

نباید مهریه را خیلی نامتعارف گرفت مثلا فقط چند شاخه گل یا چندین هزار سکه.

البته نبايد گفته بشه  مهریه رو کی داده کی گرفته!

چون مهريه عند المطالبه است یعنی هروقت زن درخواست کنه مرد باید بپردازه.

و ربطي به دادگاه ايران يا غير ايران نداره، بلکه مربوط به دادگاه خداست؛ یعنی حتی اگر مرد بميرد و مهريه همسرش را پرداخت نکرده باشد وزن راضی نباشه، روز قيامت به همان مقدار، حق الناس بر گردن مرد خواهد بود. چون مهريه حقیه که خدا برای زن قرار داده و مهريه مانعی برای طلاق نيست، بلکه براي زندگی زن تعيين شده.

و اما مهریه های بالا:

امروزه ثابت شده که مهريه‌های عجيب و غريب، هيچ گونه تضمينی برای خوشبختی دختر نيست.

مهریه باید مبلغی باشه که داماد بتونه پرداخت کنه ، نه عددی که به هيچ وجه قابل پرداخت نباشد.

چون مهریه عندالمطالبه است وهيچ ارتباطی به دعوا و مباحث جدايی ندارد،یعنی هروقت زن درخواست مهريه کند، مرد ملزم به پرداخت آن است.