مشورت باکسانی که شرایط مشاوره رو دارن مورد تأییده. انسان باید تحقیق وتفحص داشته باشه تا انتخاب  درستی داشته باشه.

از نظر اسلام ازدواج  بسیار مهمه چون محصول آن خلیفه خدا بر روی زمین می شود.

با استخاره کردن راجع به ازدواج گاهی ممکنه که انسان  شک کنه و یا مشکل ایجادکنه.

استخاره دونوعه:

1- انسان ازخداطلب خیرمی کند تا آنچه که خیر وصلاح اوست برایش پیش بیاید

2- رسمی که بین مردم مرسومه اینه که انسان وقتی برسر دوراهی گیر میکنه با مراجعه به قرآن یا تسبیح خود را ازحالت سرگردانی خارج کنه، این نوع استخاره نیز مورد تأییده

مثلا در امر ازدواج مرد، دو خانم رو میشناسه که همه معیارهای آنها شبیه به همه. عقل او یاری نمیکنه که چه کنه در این مواقع استخاره کردن ایرادی نداره تا ازسرگردانی نجات پیدا کنه اما اگرانسان بخواد استخاره رو جای عقل وتحقیق قرار بده اصلا  مورد تأیید نیست.

مثلا بگیم ما فرصت تحقیق نداریم و استخاره میگیریم و میرویم خواستگاری  این درست نیست و تحقیق حتما باید انجام بشه.

حتما  لازم نیست که اگراستخاره کردیم و خوب آمد آن کار رو انجام بدیم و یا اگر بدآمد انجام ندیم ولی بهتره که انسان استخاره نکنه ولی اگراستخاره کرد به جواب آن اهمیت بده.

درانجام واجبات ،محرمات ،مکروهات، مستحبات استخاره وجود نداره، استخاره درجایی وجود داره که همه چیز باهم مساوی باشه آنگاه استخاره میکنیم تا آگاه بشیم.

کسی که استخاره کرد و برایش روشن شد آنچه که مزمون استخاره است قابل عمل نیست و یا بخواست عمل کنه

در این مورد چون به هرحال یک خطورات قلبی برای او ایجاد شده و آثارنفسانی درنفسش به وجود آمده پس برای اینکه این آثارپاک بشه و تبعات آن ازبین بره بهتره که صدقه بده.

گاهی ممکنه استخاره کرده باشیم و بد بیاد و دوباره استخاره کنیم، این استخاره دوباره معنا نداره مگر اینکه شرایط عوض شده باشه.