توجه والدین محترم رو به نکات ذیل جلب می‌کنیم:
۱ـ در همه حال از اینکه کودک لجبازی خود را به‌صورت حربه‌ای دربیاره که علیه شما بایسته با تمام توان جلوگیری کنید. عادتش بدید که دست از این فکر برداره.
۲ـ در آنجا که آبروتون در خطره و جز با تحکم نمیتونید اونو آرام کنید عیبی نداره که از آن شیوه، ولی به‌صورت اندک و محدود استفاده کنید.
۳ـ برای مقاومت کودکان ارج و اعتبار زیادی قائل نشید، مقاومتشون ریشه‌دار نیست، با اندک توپ‌وتشری از جای درمیرن و تسلیم میشن.
۴ـ در برابر لجبازی کودک خونسردی خود را حفظ کنید، عصبانی‌شدن شما گاهی ممکنه کار دستتون بده و وضع ناگواری برای کودک فراهم بیاره.
۵ـ لازم نیست زیاد از کودک ناز بکشید و یا خواهش کنید که حتماً از جای برخیزه و ساکت و آرام بشه.
۶ـ در اصلاح کودکان، خودتان لجبازی نکنید، آنقدرها هم لازم نیست سخت گیری کنید و بخواهید صددرصد تابع شما بشه. به محض اینکه آثار جمع‌وجور کردن رو در کودک دیدید، آرام باشید و بقیه رو به خودش واگذارید که تدریجاً آرامش خود را به‌دست بیاره.
۷ـ صدور دستوراتی سخت و چکشی که فوراً پاشو، زود چشم‌های خودت رو پاک کن، صدات درنیاد، حتماً باید بخندی حتماً بگو ببخشید و…. نه تنها سازنده نیست، بلکه ممکنه زمینه تخریب موقعیت خودتون روهم فراهم بیاره.