طلاق عاطفی علل ،عوامل و مراحل مختلفی داره که عدم رعایت هریک منجر به گسترده شدن آن و دوری زوجین از همدیگر و در نهایت طلاق میشه که در اینجا به بیان موضوعی این موارد میپردازیم:

مراحل شکل گیری و وقوع طلاق عاطفی:

۱٫     به وجود آمدن اختلافات جز ئی

۲٫     تکرار اختلافات جزئی و جدی شدن آنها

۳٫     جدایی یا بی میلی یکی از زو ج ها به طرف مقابل

۴٫     قهرهای طولانی و تکرار آن

۵٫      خستگی زو ج ها از قهرها و درگیری ها

۶٫     طلاق عاطفی

۷٫     طلاق قانونی

علل و عوامل وقوع طلاق عاطفی که می توان علل این ناهنجاری را به چند دسته تقسیم کرد:

الف : زوجین

 ب : اطرافیان    

   ج : اختلالات مزاجی  

  د : اختلالات مقاربتی