قانون سوم: از قطع صحبت او بپرهیزید.
قطع کردن صحبت، برای کسی که این کار را انجام میدهد، شاید خیلی طبیعی باشد، ولی در طرف مقابل،حس نارضایتی و افکار منفی ایجاد میکنه.
قطع صحبت هم مانند سایر عادات مربوط به تکلم، ممکنه بخشی ازطرز مکالمه ی اشخاص باشه. و برخلاف برداشت کسی که صحبتش قطع شده است، ارتباطی با خود محوری و مخالفت نداشته باشد.
در اینجا نیز زن و شوهر، رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند.
مردها بیشتر از زن ها صحبت دیگران را قطع میکنند، و این رفتار آنها تنها درباره ی زنها نیست. همچنین قطع صحبت از سوی مردان الزاما نشانه ی بی احترامی آنها به شخص مخاطب نیست.
قانون چهارم: سیاست و نزاکت به خرج دهید.
این همان داستان طوفان و نسیم هست.راز نزاکت و ادب، نه تنها در رشد گفت و گو خوب و مفید ما موثره، بلکه از تنش و دعوا نیز جلوگیری میکنه.
ضمن اینکه زیرکی در نوع گفت و گو و انتقاد، میتواند شما را هم به یکدیگر نزدیک کرده و هم برنده ی مناظره ی زندگی کند.