اگرنظم و پاکیزگی در محیط خانه نباشه، ابراز محبت زوجین به طرف مقابل، کم اثرخواهد شد.
یکی از نکاتی که باعث ایجاد آرامش در محیط خانه میشه، اینه که مرد هنگام ورود به خانه، آنجارو مرتب و منظم ببینه؛ خانه تمیز و خانم مرتب و آراسته باشد.
یکی از آسیب هایی که مشغله ی زیاد خانم ها در بیرون از خانه ایجاد میکند اینه که خانم موفق نمیشه به وظایف خانوادگی اش عمل کنه. کار کردن زن دربیرون ازخانه باعث شده که به آرامش خانه آسیب وارد بشه.
مرد وارد خانه میشه و می بینه مامن و محل آرامشی راکه درقرآن آمده، نداره و این باعث ایجاد اضطراب در وجود مرد میشه.
چون همسرش نتونسته وظایفش ( مانند تربیت فرزند، نظم و بهداشت منزل و آراستگی خودش) را به خوبی انجام دهد.
البته معنی این عدم فعالیت کاری زن در اجتماع نیست، بلکه بدین معنی است که خانه و خانواده باید برای زن در اولویت نخست باشد.
نکته ی بعدی که باعث از بین رفتن محبت در زندگی میشه، اینه که تعاون، تفاهم و مشارکت درزندگی رعایت نشه. که در این صورت هم تاثیر محبت در زندگی کم میشه.
عدم تفاهم هم یکی از آفات محبت است.یعنی اگر زن و شوهری در محیط خانواده باهمدیگر تفاهم نداشته باشن، محبتشون نسبت به هم از بین میره.