لباس جزء نیازهای ضروری زندگیه، وجود همسر هم نیز…
همسر همانند لباس، نیاز ضروری زندگی بشره.
اولین نیاز بشر، اکسیژنه، اگر چند دقیقه نباشه آدم می میره.
دومین نیاز بشر، آب هست، که اگر چند روز نباشه آدم می میره.
سومین نیاز بشر، غذاست که اگر چند هفته نباشه بازم آدم می میره.
بعد از همه ی اینا ضروری ترین نیاز بشر، همسره.
آنقدر وجود همسر ضروریه که خداوند آن را جزء نشانه های خلقت خود معرفی کرده.
خداوند در سوره مبارکه روم آیه ۲۱ فرموده:
از نشانه های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفریده.
لباس عیب هارو می پوشاند و نشانه ی شخصیت است، همسر نیز هم…
کار لباس پوشش است، همسران نیزباید عیب های همدیگر را بپوشانند.
زن یا مرد، اگر از همسرش چیزی دید، نباید به خانواده یا فامیل یا دوست و آشنا بگوید.
رنگ و دوخت لباس، نشانه ی سلیقه و شخصیت انسان هست.
بنابراین چه همسری انتخاب کنیم؟
از انتخاب همسر معلوم میشه که شخص در چه فکری هست، فقط به فکر زیباییست، به فکر ثروت و…؟
بنابراین، انتخاب همسر هم نشانه ی شخصیت و تفکر و بینش انسان است.