پنجم: خودخواهی
چه بسیارند کسانی که در اثر تربیت غلط و افراط در نازکشی، لوس و خود خواه بار اومدن. اونا فکر میکنن که صاحب رتبه و مقامی هستند وهمه ی افراد حتی همسر و فرزندانشان باید در خدمت بی چون وچرای اونا باشن.
غرور بیجا، این افراد رو وامیداره که اگر امری خلاف مصلحت و توقع خودشون یافتند، دربرابرش بایستند و یا ناسازگاری کنند. طبعا طرف مقابل هم تسلیم این ماجرا نمیشه و همین امر، مشاجره و درگیری رو به دنبال داره.
ششم: خستگی های ناشی از کار
زن یا شوهری که کار خود را مهم تر تصور کنه، و فقط به این فکر کنه که چون خودش بیشتر از کار روزانه خسته شده ، نیاز به حمایت داره. اگر در اوج خستگی، قدردانی حتی چابلوسانه از اونا نشه تا از خستگی شان کم بشه، گاهی عقده یکدیگر رو به دل میگیرن و به اندک بهانه ای باهم به مشاجره میپردازن.
هفتم: چشم و هم چشمی
یکی از عوامل دیگری که باعث افزایش توقع در افراد میشه، دیدن رفتار دیگرانه، به ویژه آنها که در راحتی و تنعم هستند.
نگاه همیشگی به بالاتر از خود که در افراد حسود نمود بیشتری داره هم پرتوقعی رو در پی خواهد داشت.