طلاق عاطفی علل مختلفی داشت که به بررسی هر یک میپردازیم:

علل مربوط به زوجین

عدم تقوی و تدين :

به يقين کسی كه خدای بزرگ را همواره حاضر و ناظر رفتارهای خودش ببينه، هرگز به خود اجازه نميده كه در محضر او ، دست به سوی گناه دراز كنه، كسی كه قيامت و حسابرسی اخروی رو باور داره، هيچ گاه خودش رو گرفتار نميكنه. ولی بالعکس کسی که ضعف در خدا شناسی و سستی در ايمان به خدا و عدم رعايت دستورات دينی داره این بی تفاوتی در هنجارهای دينی، به وجود آورنده ناپايداری و بی ثباتی در زندگی زناشويی ميشه،. چه بسا چنین فردی با ارتکاب رفتارهایی مثل روابط نامشروع، عدم رعایت اخلاق اسلامی در مقابل همسر فرزندان موجبات به وجود آمدن طلاق عاطفی رو فراهم میکنه.

اعتياد :

قرن هاست كه انساس از مواد مخدر استفاده ميكنه و به دليل مضرات زیاد آن ، در بسيار از جوامع بشری استفاده از آن مذموم و مردود شناخته شده. اعتياد در معنای وسيع ، عبارته از رفتاری كه بر اثر عادت، بر فرد چنان تسلط مييابه كه كاملاً و يا تا حدی رفتارهای سالم او را تحت الشعاع قرارميده و آنها را تحت سيطره خود ميگيره رفتارهايی مانند پرخوری، مشروب خواری ، كار زياد، مطالعه شبانه روزی ، استفاده افراطی از فضای مجازی و اینترنت، رابطه جنسی افراطی، كشيدن سيگار و استفاده ی افراطی از داروها، مواد الكلی و مواد مخدر را میتوان اعتياد دانست. اما در عمل ، اصطلاح اعتياد به استفاده زياد از الكل و ساير مواد و داروهای مخدر و محرك اطلاق ميشه. البته، تا اندازه ای كه فرد نسبت به آنها ، اتكای شديد عاطفی و جسمی پيدا ميكنه.

فقدان عفت جنسی :

عفت یعنی تسليم شهوت در برابر عقل.

به تعبير ديگه، عفت يعنی اعتدال در بهره مندی از شهوات. و عفت جنسی، يعنی كنترل كردن غريزه جنسی و محدود نمودن آن در چهارچوبه ی عقل و شرع.

حضرت علي ( ع) می فرمايند: هنگامی كه خداوند خير و خوبی بنده اش را بخواهد؛ در برابر غذاهای حرام عفت شكم و در برابر محرمات جنسی ، غفلت جنسی به او میدهد.

اما باقر (ع) میفرمايد: هيچ عبادتی برتر از عفت شكم و عفت جنسی نيست.

به تعبير امام علي (ع) ، عفت، رأس هر خيری است.

افرادی مانند حضرت يوسف و ابن سيرين از نمونه های برجسته اين مسئله هستند.

امام خميني درباره ی فقدان جنسی بيان میکنه که: اطباء امروز بسياری از امراض را بعد از تجزيه و تحليل به امراض تناسلی خود مريض، يا پدر يا اجدادش كه به وراثت به او رسيده ، نسبت می دهند. اينها يك از هزار مفاسد دنيوی اين قوه ی عنان گسيخته است. اگر قدری توجه شود به مفاسدی كه از آن حاصل شود در عالم ماورای طبيعت ، به گفته ي اطباء نفوس مربوطين با وحي الهی و علماء روحاني ماورای طبيعت معلوم شود كه اين مفاسد دنيوی قدر قابلی در مقابل آنها ندارد.

به طور كلی بايد گفت از افراط و تفريط در برآوردن نياز جنسی پرهيز شود و زن و شوهر بايستی به سلاح قدرت ايمان تكيه داشته باشند و هميشه مسائل دينی را رعايت بكنند تا همسران شايسته و پسنديده ای برای يكديگر باشند.