طلاق عاطفی علل متعددی داره که در اینجا به بررسی علل روحی و روانی میپردازیم:

دروغ :

فرد دورو کسيه که تظاهر به نيکوکاري و پاکدامني ميکنه ولي در باطن طور ديگريه، اما دروغگو کسيه که هر جا مصلحت و نفع خود را بسنجه واقعيت رو تحريف ميکنه و بنا به ميل خود کردار و رفتارش را تنظيم ميکنه. دروغ نيز مانند دورويي بنيان خانواده رو متزلزل میکنه واعتماد رو از بين میبره.

پنهان کاري :

پنهان کاری عبارته از آنکه يکی از زوجين بدون نظر و اطلاع همسر خود و در غياب او مبادرت به انجام اعمالي کنه و اين اعمال را چه خوب و چه بد از همسر خود پنهان کنه. چنين رفتاری ولو به نفع خانواده باشه، اعتماد رو از بين میبره. گاه اين گونه رفتارها در جهتيه که فرد به نفع خود و يا خويشاوندان نسبي و به ضرر همسر و زندگي مشترک انجام ميده.اين گونه اعمال بتدريج بنيان خانواده رو به هم ميريزه، هر يک از زوجين رو نسبت به رفتار ديگری بدبين و ناراحت ميکنه و به عکس العمل وا ميداره.

لجاجت:

اين حالت بين زن و مرد زياد ديده ميشه و گاه به جايی میرسه، که حرکات لجوجانه به شکستن وسايل خانه منتهی میشه چنانچه اين حالت، وضعيت افراطی به خود بگيره، چه بسا به طلاق و از هم پاشيدگي خانواده منتهی بشه.

خودبينی و تحقير ديگری :

خودبينی يا تصوير ذهنی هر کس از شخصيت خويش، از مجموع تصورهاي او درباره توانايي ها، احساس ها، انديشه ها، آرزوها، داوری ها و کوشش های وی تشکيل میشه معمولا کسانی که خودکم بين هستند، گرفتار عقده حقارتن و خود را کمتر، بی مقدارتر از ديگران احساس میکنن، افرادی که دچار خود بزرگ بينی هستند، مبتلا به تکبر، نخوت، خودستايی و جاه طلبي اند، چنين افرادی سعی ميکنن با تحقير ديگران، بزرگ نمايی کنن. زن يا شوهری که بخوان همسر خود را تحقيرکنن و خود را بالاتر احساس کنن و خوبی های خود را به رخ ديگری بکشن، با دست خود تيشه به ريشه زندگي زناشويی خويش میزنن.

بی انضباطي

مرد يا زنی که اساس رفتار خود را بر بی انضباطی قرار بده، مورد اعتراض همسر خود قرار ميگيره. گاه بي انضباطی منجر به بی اعتمادی ميشه و گرمی و شادمانی رو از خانواده ميگيره.  مردی که شب دير به خانه مياد و زمانی رو برای تفريح، مسافرت و معاشرت با زن و فرزندان خود در نظر نميگيره، موجبات نارضايتی خانواده خود را فراهم مياره. تفاوت های فردی يک اصل مسلم غير قابل انکاره که برای نظام اجتماع و طبيعت ضروريه. به پيروی از اين اصل طبيعی، بين زن و شوهراختلاف وجود داره و تا زمانی که اين اختلاف ها فاصله زيادی نداشته باشه و با گذشت و چشم پوشی هماهنگ بشه ، مشکلی ايجاد نميکنه.