زمینه ای برای تسلط شیطان
ضرر های فراوانی بر غضب میتوان شمرد که مهم ترین آنها، تسلط شیطان بر انسان است.
اساسا فرد خشمگینی که قادر به کنترل خشم خود نیست و نمیتواند تصمیمات مثبت بگیرد و وجودش را از آتش کینه و انتقام پر کرده، در آن لحظه وجودش بستری مناسب برای بهره برداری شیطان است و شیطان میتواند به راحتی او را گمراه کند و از همین راه به اهداف شوم خود دست یابد.
دوری از فضایل اخلاقی
انسان در حالت عصبانیت از ادب فاصله میگیرد، احترام بزرگان و اطرافیان را نگه نمیدارد، پرده ی حیا را می درد و در نتیجه سخنانی بر زبانش جاری میشود که در حالت عادی از گفتن و حتی شنیدن آنها خجالت میکشد، و نیز دست به کارهایی میزند که هرگز با اخلاق و انسانیت همخوانی نداره.
خواری و بی ارزشی
از دیگرمفاسد خشم های بیجا، خواری وذلت فرد عصبانی است.
او معمولا وقتی که حالت خشم براش عارض میشه، درمیان جمع، فردی غیرعادی و ناتوان قلمداد میشه که قادر به کنترل خودش نیست و نمیتونه حالات روانی خودش رو مدیریت کنه.
سلب اعتماد دیگران
افراد جامعه به افراد عصبانی کمتر اعتماد میکنند. چون احساس میکنند که او به اندک بهانه ای خشمگین میشه و تصمیماتی میگیره که مبنای عقلانی و منطقی نداره، اگرچه حتی بعدا هم احساس ندامت داشته باشه، بازهم قابل اعتماد نیست.