شخصیت خانواده بستر رشد شخصیت کودک
سرآغاز تشکیل جسمانی کودک رحم مادره و کوچک ترین کاستی در این مرحله به نارسایی ها و نقص های جدّی بعد از تولد می انجامه به جرأت میتوان گفت سرآغاز همه ی ابعاد شخصیتی و فرهنگی کودک در همان سال های نخست بعد از تولد از فضای شخصیتی و فرهنگی منزل شکل میگیره و هر فزونی یا کاستی در این دوران به صورتی مضاعف و ریشه دار در دوره های سنی بالاتر و بعد از بلوغ آشکار میشه.
خداوند هنگامی که از شخصیت الهی انبیاء و اولیاء نام میبره آن را منتسب به دو خصیصه ی اصلی می نماید اولی قبل از تولد و آن ارحام و اصلاب مطهر و دومی در دوران بعد از تولد و زندگی در خانواده ای متقی و پرهیزگار، به گونه ای که روان لطیف کودک به طور محسوس و نامحسوس دائماً در تحت تشعشعات روحی و نَفَس ها و نغمات الهی روان های پاک موجود در آن فضا رشد میکند و شکل میگیرد.
امیرمؤمنان علی (ع)جزو افتخارات دوران کودکی اش از زندگی در خانه ی رسول خدا(ص) و هم نَفسی خود با رسول خدا خاضعانه چنین می فرماید:
و من دائماً به دنبال او بودم او در هر روز برای من از اخلاق نیکو پرچمی می افراشت و مرا امر به اقتدای به آن می نمود.
در قرآن نیز خداوند با ذکر شواهد و ظرافت هایی که در راز و رمز این فضاهای معنوی است سخن می گوید و تنها برای نمونه، کافی است تأمّلی در آیات ۳۳ به بعد سوره آل عمران در چگونگی رشد حضرت مریم و حضرات یحیی و عیسی در بیت حضرت زکریا بشود تا به آنجا که خداوند رشد روحی حضرت مریم را در خانه ی زکریا به خود نسبت میدهد و میفرماید:
پس پروردگارش وی [مریم] را با حُسنِ قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد، و زکریا را سرپرست وی قرار داد.
برای روشن شدن بیشتر ابعاد تأثیرگذاری شخصیت خانواده، لازم است پیرامون چگونگی شکل گیری روح جمعی حاکم بر خانواده بیشتر توضیح بدیم.
شخصیت و جایگاه خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعیه که بستر رشد انسان هاست؛ بنابراین بسیاری از احکام جامعه و امّت از جنبه ی شخصیّتی و حقوقی بر خانواده نیز بار میشود، علاوه بر احکام دیگری که بنابر رحمیت و علقه و محبّت بین زن و شوهر که در خانواده موجوده و در جامعه نیست. و هر یک تأثیر قوی تری در شکل گیری روح جمعی خانواده و تأثیر آن بر اعضای خانواده داره.
از جمله ی این احکام، روح جمعی حاکم بر جامعه است که بنابر آن، جامعه دارای حیات و مرگ، کمال و شخصیّت و شعور و… خواهد بود، چنان که یک انسان هم دارای این احکامه.