عمل به خوبی ها و معروف ها برای محبت….
ازجمله اصولی که قرآن کریم در کنترل رفتار های انسان ها نسبت به یکدیگر نام میبرد، اصل (معروف) است که در قرآن کریم ۹ بار تکرار شده و بیشترین استعمال آن در حادترین مرحله ی زن و شوهر، به هنگام طلاق است.

روابط میان خودتان را با رفتار های پسندیده و مورد پذیرش عرف، نیکو گردانید.( سوره طلاق، آیه ۶)

در آیات قرآن، زیبایی های زندگی با عنوان (معروف) ـ آنچه نفس سالم انسان بطور عموم میپسنددـ آمده است و از منظر اسلام، کم لطفی و خشونت در خانواده پسندیده نیست.

حضرت امیرالمومنین(ع) میفرماید:
برترین مردم از نظر احسان و نیکی، کسی است که به دوستی و محبت نسبت به طرف خود پیشی گیرد.

حفظ عفت و پاکدامنی برای وفاداری…
انسان دارای نگرش معنوی، در همه جا خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود میبیند. بنابراین، ازنگاه به نامحرم می پرهیزد، زیرا در دستورات الهی آمده است مردان چشمان خود را از حرام بپوشانند و زنان نیز چنین وظیفه ای دارند. و نیزدر پوشش خود ملاحظات دینی را رعات نمایند.
عفت یعنی حفظ گوهر گرانبهایی که امانت نزد مرد و زن بوده، نشانه ای از شخصیت انسانی است.
انسان دارای گرایش معنوی، ضمن اعتقاد قوی به آزادی خود این را میداند که حیات اجتماعی و خانوادگی ایجاب میکند که آزادی او در راستای آزادی جمع باشد.