زن اجتماعی باید ملاحظه کار باشد
معنای ماحظه کار بودن ترسو بودن نیست و این نیست که از هرچیزی بترسد. تاریخ اسلام نشان میدهد که زنان بزرگ، شیر زنانی شجاع بوده اند. پس منظور چیست؟ مفهوم آن است که زن باید بدلیل ارزش و مقام گرانبهایش، با عصای احتیاط حرکت کند.
بعضی از افراد میگویند که آدم باید نیتش پاک باشد، ظاهر که مهم نیست.
درجواب این افراد باید گفت اگر شما چند میلیارد پول نقد دارایی تان باشد و آنرا در دست گرفته و درتمام محله ها قدم بزنی و بگویی کسی حق ندارد آنرا ببیند و قصد دزدی کند که نمیشود بالاخره یک دزدی چیزی دیده و نیت پلید به مال شما گرفته و خطر دزدی شما را تهدید خواهد کرد.
البته این را فقط برای کسی میگویم که فکر میکند دوست داشتنی و جذاب است و قیمتشان میلیارد ها می ارزد، وگرنه چیز بی ارزش که دزد ندارد….
اگر خودت را ارزشمند میدانی، پس مواظب ارزش خودت باش.
اسلام هم میگوید که زن همچون گوهری گرانبهاست، پس اگر خواست به اجتماع بیاید، بایستی با احتیاط بیاید، چون دزدان دین و ناموس در کمین نشسته اند، تا گوهر گرانبهای عفت شما را ببرند.