زن اجتماعی باید متکبر باشد
تکبر برای مرد بد است، اما برای زن خوب است.
اسلام میگوید یک خانم، برای اینکه به نا محرمان نشان دهد که مومن است و جایگاه اجتماعی بالایی دارد، و به دیگران بفهماند که هیچ کس حق سوء استفاده از این مرتبه ی بلند زن با تقوا را ندارد، باید متکبرانه با نا محرمان برخورد کند.
خداوند متعال میفرماید:
من تکبر زن را برای زن مومن در مقابل نامحرمان،حلال و حتی واجب کردم،تا مقام و رتبه ی زن را در اجتماع بالا ببرم. خدا دوست ندارد زن از اجتماع خود دور باشد؛ در عین حال دوست ندارد که زن با تواضع در مقابل نا محرم، نازک حرف بزند و…مقام و شخصیت اجتماعی اش کاهش یابد و بیمار دلان و هرزگان به او جلب شوند.
خداوند در سوره ی احزلب/۳۲ میفرماید:
زنهار، نازک و نرم با مردان سخن نگویید، آنکه دلش بیمار هواوهوس است، بهطمع بیفتد بلکه متین و درست سخن بگویید.
جالبه که نمیگوید زن حق نداره با نامحرم صحبت کنه، بلکه میگوید ای خانم وقتی در ضرورت خواستی با مرد نامحرم سخن بگویی حق نداری متواضع باشی و باید متکبر باشی ، نباید صدایت را نازک کنی و با کرشمه حرف بزنی.
چون زن از نظز اسلام مقام بسیار والایی دارد و نباید این مقام و ارزش را از دست بدهد.