لجبازی را باید خصلتی طبيعی و ضروری دونست که از تمایل کودک به کسب درجاتی از استقلال شخصيتی ناشی میشه، منتهی باید مدیریت و کنترل بشه.

بنابر این لجبازی نکردن کودک در هيچ زمينه ای، میتوونه نشانه یک عارضه حاد روانی باشه که باید برای درمانش اقدام کرد. در مقابل٬ لجبازی شدید و کنترل نشده نيز از رفتارهای نامناسب والدین حکایت داره. در حقيقت لجبازی مهار گسيخته نتيجه رفتارهای والدین و شرایط محيطیه که کودک رو به لجبازی بيشتر وادار میکنه.

اگر کودکی لجبازی رو از حد میگذرونه باید ریشه این رفتار رو در نحوه برخورد والدین و اطرافيان و تنبيه‌ها و تشویق‌های آنان جستجو کرد.

لجبازی کودک معمولاً از ناراحتی او سرچشمه میگیره و کودک میخواد نشون بده که از وضعی که برایش پیش اومده شدیداً ناراحته .در بسیاری از موارد کودک بدون آنکه درباره لجبازی قضاوتی داشته باشه و آنرا خوب یا بد بدونه، تنها لجبازی رو به عنوان وسیله ای برای محک زدن عکس العمل اطرافیان به کار میگیره. واکنش اطرافيان به ویژه والدین که کودک از نظر عاطفی به آنان وابسته هست تعيين‌کننده ضعيف یا قوی شدن لجبازی در کودکه. واکنش های هيجانی٬ عصبی و تنبيه‌گونه در برابر لجبازی میتونه ابعاد آنرا گسترده کنه و لجبازی رو به عادتی دائمی برای کودک تبدیل سازه.

از سوی دیگر ممکنه این رفتارهای نادرست از سوی والدین نياز کودک به امتناع و ارضای کنجکاوی رو سرکوب کنه. در چنين شرایطی دیگه نباید انتظار داشت استقلال شخصيتی کودک در سنين بالاتر رشد کنه و شکل بگيره. والدین باید بدونن لجبازی کودک خصلتی طبيعیه که باید پذیرفته بشه، گاهی کودک به لجبازی به چشم یک بازی نگاه میکنه و میخواد والدین رو در این بازی شریک سازه. معلومه کودکانی چنين رفتاری از خود نشون میدن که نياز آنها به بازی و لذت بردن در کنار والدین و همچنين تماس فيزیکی با بدن والدین در آنها ارضا نمیشه.

ممکنه کودک لجبازی رو به نشانه قهر انجام بده و بخواد به والدین بفهمونه دلخور یا مخالفه.

پس باید توجه داشت که لجبازی کودک معنا و مفهوم واحدی نداره بلکه در موارد مختلف معنا و مفهوم خاص خود رو داره. که باید درک و شناسایی شده و سپس مشکل برطرف بشه.

این را باید مورد توجه قرار داد که چيزی به نام لجبازی یا پرخاشگری و ناسازگاری ذاتی وجود نداره٬ بلکه هر معلولی در کودکان علتی داره که باید برطرف بشه.

در مواردی میتوان ریشه لجبازی و سرکشی رو تضاد عواطف، هیجان و اضطراب شدید جستجو کرد و در عین حال باید اعتراف کرد که موارد ناشناخته در زندگی کودکان لجباز بسیاره و اینکه چه عاملی اونو به سوی سرکشی سوق میده معلوم نیست.