خوشبخت ها به حریم یکدیگر احترام میگذارند…

آنان به حریم یکدیگر احترام گذاشته و، از حدود مشخص شده ی خود فراتر نمی روند. از این رو، خوشبخت ها به همسرشان حق میدهند کمی حریم خصوصی داشته باشند و او را زندانی خود نمیدانند، چون در این حالت، همسر نیز به دنبال راه فرار میگردد.

البته در عین حالیکه به حریم خصوصی همسر احترام میگذارند، همچنان نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر بوده، از هم مراقبت میکنند.

اگر چنانچه مشکلی به وجود آید، آنان سعی وافر در حل مشکل دارند.

برای همین، بیشتر اوقات لحظات خوشی را که با یکدیگر بوده اند، مرور میکنند و از درکنارهم بودن لذت میبرند.

همسران خوشبخت، پیوسته به فکر خوشحال کردن و راضی نگهداشتن یکدیگر هستند. پس اگرمشکلی پیش بیاد، به راه حل فکر میکنند و به دنبال مقصر نمیگردند.

خوشبخت ها به خانواده خود و همسرشان اهمیت میدهند…

خوشبخت ها برای پدرومادر،خواهروبرادر و فامیل های خود و همسرشون اهمیت قائل هستند و پذیرای اقوام یکدیگر هستند.

خوشبخت ها زندگی شان را فدای حرف مردم نمیکنند…

زن و شوهر، باهم و برای هم زندگی میکنند؛ پسزندگی آنها برای بچه ها یا ترس ازطلاق و حرف مردم نیست. آنان تحت تاثیر یک رفیق یا مشاور ناآگاه با زندگی خود بازی نمیکنند.

همسران خوشبخت، کاری به مسائل خصوصی و زندگی دیگران ندارند و به حرف های غیرمنطقی دیگران توجهی نمیکنند.