خوشبخت ها مشکلات همسر را مشکل خود میدانند..
خوشبخت ها، مشکلات اعضای خانواده را درک میکنند و خود را در آن مشکل سهیم میدونن. در نتیجه برای حل مشکل تلاش میکنند.
برای همین در بین اعضای خانواده الفاظ ( به من چه و به تو چه) ردوبدل نمیشه، چون آنها به گفتگو و مشورت منطقی اعتقاد دارن و احساس مسئولیت می کنند.
تردید نکنید که اگر مسئولیت پذیری را از فضای فرد محوری به فضای خانواده محوری تبدیل کنیم، اتفاقات خوشایندی رخ میدهد، اتفاقاتی که غم ها و سنگینی مشکلات را از روی دوش برمیدارد و اگر مشکلی قابل حل نباشد، تحمل آنرا آسان میکند.
خوشبخت ها با یکدیگر خوش اخلاق هستند..
یکی از مهم ترین ویژگی های خانواده خوشبخت، خوش اخلاقی، خوش خلقی و خوش رفتاری درمیان اعضای آن است.
افراد توانایی کنترل عصبانیت خود را دارند و راه هایی را بکار میبرند که در صورت بروز عصبانیت، رفتا ناشایست و زشتی از آنها سر نزند.
خوش اخلاقی در خانواده باعث همکاری، همفکری وهماهنگی میشه و رمز بقای خانواده خوشبخته.
انسان های خوش اخلاق از در کنار هم بودن لذت میبرند و در نتیجه اعضای چنین خانواده ای باهم به انجام کارهای مفید می پردازن.
خوش اخلاق ها برای دیدن یکدیگر لحظه شماری میکنند، نه اینکه با دیدن یکدیگر تازه بدبختی ها و تنش ها شروع شود.