خوشبخت ها همسر را فدای خواسته های دیگران نمیکنند..
همسر شما اولویت شماره یک شما محسوب میشه، نه خانواده، فرزند، خویشاوند، دوست، کار، یا سرگرمی شما. حدو حدود مستحکمی ایجاد کنید تا نشان دهد که شما برای ازدواج خود ارزش قائل هستید و به هیچ چیز و هیچ کس اجازه نمیدهید رابطه ی شما را کمرنگ کند.
البته بگویید تنها یک زمان وجود دارد که من حاضرم همسرم را فدا کنم و آن زمانی است که بین رضایت خدا و رضایت او، باید یکی را انتخاب کنم. در این زمان همسر من گزینه ی بعد از خدا قرارمیگیرد.
خوشبخت ها از بدگمانی می پرهیزند..
اشخاص دوست دارند که دیگران درباره ی احساسات و علایق آنها به حدس و گمان متوسل شوند بخصوص حدس اشتباه، آنها را به شدت ناراحت میکنند و این اتفاقی است که اغلب روی میدهد.
پرسش هایی را برای شناختن علایق همسرتون مطرح کنید، سپس با توجه و دقت به پاسخ های او گوش دهید. بدین ترتیب به حدس و گمان پشت میکنید و واقعیت را پیش رو خواهید داشت، حدس و گمان مانند موریانه روابط بین زن و شوهر را میخورد.
خوشبخت ها به یکدیگر اعتماد دارند و هرگز از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند و اعتماد را یکی از پایدارترین ویژگی های ازدواج موفق و خانواده موفق میدانند.