خوشبخت ها رازهای ارتباط و سخن گفتن با یکدیگررا میدانند…
در هنگام سخن گفتن با همسرتون به جای تو و شما جملات خود را با من شروع کنید. به زبان ساده تر آنکه در انتقاد کردن از اشتباهات خودمون شروع کنیم بعد طرف مقابل.
تا جایی که امکان داره ازکلمات همیشه و هرگز استفاده نکنید
رشته ی کلام همسرتون روپاره نکنید و بگذارید حرفش رو تموم کنه. وقتی صحبتش رو قطع میکنید، اونو خیلی عصبانی میکنید و این احساسرو بهش منتقل میکنی که به حرفاش گوش نمیدادی.
حرف همسرتون رو به زبان خود خلاصه کنید تا بدونه که فهمیدید منظورش روو بعد ازش بپرسید آیا درست میگم؟
خوشبخت ها باهم لجبازی نمیکنند…
جروبحث زناشویی و اختلاف نظرهای همسران، مسئله ایست که همه ی زوجین تجربه میکنند. اما گاهی اهدافوج ها باهم در این زمینه متفاوته، که شاید خودشونهم ازاین موضوعآگاه نباشند.
بعضی ها دوست دارند هرچه زودتر جروبحث و بگومگو را پایان دهند و دوباره به آرامش رابطه ی خود برگردند وبه هرچیزی برای رسیدن به آن آرامش متوسل میشوند.
لجبازی یک خصوصیت شخصیتی است که افراد را به کارهای بچه گانه و تصمیم های غیر منطقی وامیدارد، و ازاین احساس نشات میگیرد که فرد فکر میکند دارد شکست میخورد و باید قدرتش را نشان دهد.
درواقع کمبود اعتماد به نفس، وعدم خودباوری و کمبودهای درونی، گاهی باعث لجبازی میشود.