خوشبخت ها می بخشند و بدی را فراموش میکنند..
امواجی که به ساحل برخورد میکنند، پس از گذشت سال ها، رفته رفته لبه های ناهموار و خشن صخره های ساحلی را فرسایش میدهند و در مناطق ساحلی تغییراتی پدید میارن و آن را زیا تر میکنند.
زندگی مشترک نیز همانند ساحلی است که اگر از رفتار ها و گفتار های نادرست دیگری گذشت کنیم، با گذشت زمان، طرف مقابل تغییر خواهد کرد و چهره ی زندگی مشترک، تحسین برانگیز و زیبا خواهد شد.
بنابراین، نخستین قدم برای تداوم بخشیدن به زندگی مشترک، بخشش و فراموش کردن خطاهاست؛ حتی اگر ناراحت کننده باشد.
با گذشت و فراموش کردن اشتباه ها، میتوان به همه چیز رنگ تازه ای داد و بی اعتمادی و آزردگی خاطر را از زندگی مشترک دور کرد.
اگر شما نتوانید حفره هایی را که در چارچوب زندگی مشترکتان ایجاد شده اند را پر کنید، پس از مدتی شالوده ی سست آن فرو خواهد ریخت.
به خاطر داشته باشید که گذشت شما باید همراه با فراموش کردن خطاها باشد.
در غیر این صورت، آتشی است که زیر خاکستر پنهان شده و سرانجام شعله ور خواهد شد.