خوشبخت ها شخصیت یکدیگررا تحقیر نمی کنند..
گاهی در روابط خانوادگی مشاهده میشه که زن و شوهر از کلمات تحقیرآمیز برای صدا زدن یکدیگر استفاده میکنند و چه بسا این اتفاق در حضور دیگران رخ میدهد.
چه اتفاق خطرناکی است زمانی که زن و شوهر بجای کرامت و عزت دادن به یکدیگر به تحقیر و اسباب خنده قراردادن همسرشون در جمع دیگران اقدام کنند.
قرآن کریم در سوره (حجرات آیه ۱۱) میفرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید؛ نباید گروهی ازمردان گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از از آنها باشند، و نیز نباید گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنان باشند. و از هم عیب جویی نکنید و یکدیگر را به القاب زشت نخوانید که اگر پس از ایمان به خدا، نام فسق بر مومن دهند، بسیار زشت است، و هرکه از فسق و گناه به درگاه خدا توبه نکند، پس گناهکار است.

نکته اول اینکه زن نیز همچون مرد کرامت دارد که نباید آنرا به بازی گرفت و مسخره کرد.
نکته دوم اینکه چه بسا شخص مسخره شده، کرامتی بیشتر از شخص مسخره کننده داشته باشد.
ضمن اینکه بدون تردید، کسانی که با اخلاق بسیار ناپسند مسخره کردن همسرشان، میخواهند در جمع خودی نشون بدن و مجلس گرم کن دیگران باشند یا قصد تحقیر همسرشون رو دارن، باید بدونند که در حقیقت اول از همه شخصیت خودشون رو تحقیر و کوچک کرده اند، و در آخرت نیز در محضر خدا عذاب سختی خواهند دید.