خوشبخت ها در کنارهم احساس امنیت و آرامش میکنند…
همسران خوشبخت، گاهی مشاجره دارند؛ اما تنش و درگیری آنها ادامه نمی یابد.
آنان علاقه و عشق و محبت و صفا و یک دلی خود را هم در رفتار و هم گفتار به یکدیگر ابراز میکنند. و چون از یکدیگر انتظار بیجا و توقع نادرست ندارند، باهم بودن برایشان احساس امنیت و آرامش می آورد.
ما بایستی احساس امنیت و آرامش درزندگی را، از خودمان آغاز کنیم.
باور کنید اگر شما بخواهید، میتوانید در زندگیتان معجزه کنید.
خوشبخت ها در مسیر رشد زندگی برنامه دارند…
خانواده خوشبخت، هدفمند و با برنامه ریزی به پیش می روند و برای رشد یکدیگر تلاش کرده و زمینه ی پیشرفت خانواده را فراهم میکند. تردید نکنید که آنها مرتب از اوضاع شکایت نکرده و دیگران را برای عدم موفقیت خود، مقصر قلمداد نمی کنند.
خانواده ی خوشبخت، بدلیل داشتن برنامه ریزی در زندگی، با شناسایی درد خود، هرچه سریعتر خود را از مهلکه ی مسبب بروز آن درد خلاص میکنند.
البته همین درد، میتواند انگیزه ای برای بروز یک تغییر در زندگی آنان باشد. پس در خانواده ی یکپارچه ی مدیریت شده، همه ی اعضاء احساس برنده بودن و موفق بودن میکنند و خودشان را در زندگی برنده میدانند. آنان برای زندگی خود قوانینی در نظر میگیرند و از آنها سرپیچی نمیکنند.