خوشبخت ها به راحتی از زندگی ناامید نمیشوند…
در زندگی زن و شوهر خوشبخت، همیشه امید وجود داره و آنان به علت چند مشکلی که همیشه در زندگی همه هست(فقط نوعش باهم فرق میکنه)، حاضر نیستند زندگی خود را فدا کنند.
چرا بعضی از افراد تا در زندگی مشکلی پیش میاد، به سرعت ناامید میشن و پرونده ی همه ی زندگی را به راحتی میبندند و حتی حاضرند در مسیر این ناامیدی به آینده، نه تنها با زندگی همسر و فرزندان خودشان بازی میکنند، بلکه به سبب احتمال خوشبختی بعد از طلاق، که معمولا توهمی بیش نیست، همه ی مسیرهایی را که این همه سال ساخته اند رو خراب میکنند.
خوشبخت ها در زندگی مانند آینه از برای یکدیگرند…
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مومن آینه ی مومن است.
چرا آینه؟؟؟
آینه عیب را بی سروصدا نشان میدهد. مومن هم بایستی آرام و بدون آبروریزی، عیب طرف مقابل رو مطرح کنه.
آینه عیب روذخیره نمیکنه که پس از مدتی دوباره نشون بده. مومن هم اشتباه طرف مقابل رو مانند عقده به دل نمیگیره و عیب های قبلی رو زنده نمیکنه.
آینه بدون غرض عیوب رو نشون میده، مومن هم به این نیت میگه که برطرف بشه.
آینه ی شکسته هم عیب رو نشون میده، همسر دل شکسته هم باید بدون عقده گشایی و منطقی انتقاد کند.
آینه فقط عیوب ظاهری را نشان میدهد و تجسس نمیکند؛ مومن نیز از تجسس در زندگی دیگران می پرهیزد.
و…