با توجه به اینکه زن و شوهر اجتماعی، در عین گذشت باید همدیگر را رشد دهند و عیب های یکدیگر را برطرف کنند، چگونه میشود همسر بداخلاق را که کنترلی بر خود ندارد، اصلاح کرد؟
زن و مرد اجتماعی جهت کنترل پرخاشگری ها و بداخلاقی های طرف مقابل باید به جا انتقاد کنند.
اول اینکه سریع درمورد رفتار دیگران قضاوت نکنیم.
دوم اینکه زن و شوهر وفادار، پشت سرهم بدگویی نمی کنند و بلکه به یکدیگر عزت و آبرو میدهند، نه اینکه همسرشان را وسیله تمسخر و غیبت دیگران قرار دهند.
سوم اینکه در دعواها همیشه بهترین راه برای خاموش کردن آتش دعوا، سکوت است، معمولا حرف، حرف می آورد.
چهارم اینکه بعضی ها وقتی می بینند همسرشون با دیگران درحال دعواست، به عنوان نیروی کمکی، خودشون و فرزندانشون نیز برای دعوای حسابی به قصد موفقیت در این نزاع وارد میشن.
پنجم اینکه گاهی با یک جمله میتوان در یک خانواده آتشی به پا کرد و گاهی میتوان آتش را خاموش کرد.
ششم اینکه در وقت عصبانیت طرف مقابل، سکوت شما، تغییر مکان شما، یا نوشیدن یک لیوان آب و… باعث مدیریت خشم میشه.
هفتم اینکه برخورد مناسب زن یا شوهر، نه تنها میتواند اشتباه های دیگری را کنترل کند، بلکه میتواند طرف مقابل را نیز تربیت کند.