بهداشت جسم و روان…
مشارکت در یک جامعه ی دینی، روابط حمایتی را که برای سلامت جسم و روان مفید است را، تقویت میکنند.
در چهار موقع عنایت و رحمت خدا متوجه انسان میشود:
به وقت باریدن باران
هنگام نظر کردن فرزند به صورت والدین از باب مهربانی
هنگام باز شدن درب کعبه
هنگام خوانده شدن خطبه ی عقد
معنویت و استحکام خانواده…
زیر بنای ساختار کلی خانواده در اسلام، دو رکن اساسی اخلاق و حقوق است که با حاکمیت آن، استواری و پویایی این بنا تضمین میشه.
چرا که رکن حقوقی، ضامن رشد و بالندگی و تامین اهداف خانواده میباشد و تفکیک این دو مقوله در آن ممکن نیست.
با اقرار به زوجیت، طرفین عهده دار تعهداتی حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به یکدیگر میشوند.
این تعهدات دو سویه است و عمده ی آنها عبارت است از:
حسن معاشرت
جلب رضایت طرفین
نفقه
مهریه
توافق در داشتن فرزند وتمکین.
رعایت آنها و بسیاری از موارد دیگر برای پایداری خانواده و اساس و تحکیم روابط لازم است.
هویت خانوده در فرهنگ دینی، هویتی بر اساس عشق و ایمان و نیاز های انسان است، که درعین قانونمندی و حق باوری، لطف پروری، و شایسته محوری را نیز دارد. و تمایلات فردی در آن، جای خود را به تسلیم در برابر خداوند متعال و تمکین در برابر قانون الهی میدهد.