رفتار
مهم ترین نشانه ی اجتماعی بودن در منزل، داشتن منطق در رفتارها و درخواست های فردی از همسر است.
شخصی که روحیه ی اجتماعی دارد، در نزاع ها و برخورد ها با همسرش، به جای موضع گیری هایی که نتیجه آن چیزی جز بحران و دلزدگی زن و شوهر از یکدیگر نیست، با منطق به بررسی ضعف ها و اشکالات میپردازد.
این مسئله هنگامی نمود پیدامیکند که برای مثال: وقتی شوهر اشتباهی انجام دهد و به طور قطع حق هم با خانم هست، زن بجای برخورد غیر منطقی با شوهر، به روشی با او برخورد میکند که هم مرد متوجه اشتباه خود شود و هم بجای دعوا از حق خود دفاع کند.
زن و مرد اجتماعی، بجای اینکه در مقابل اشتباه طرف مقابل، برخوردی تند توام با لجبازی داشته باشند، با برخورد منطقی و عاقلانه، اشتباه همسر را به او یادآور میشوند، یعنی بروز اشتباهی از طرف مقابل، منجر به انجام برخوردی اشتباه از اونخواهد شد.
لازم است بدانیم که پیامد های رفتار های غیر اجتماعی در منزل، باعث به وجود آمدن اضطراب و فشار روحی فراوان و دلخوری میان او همسرش شده و آغاز یک مشکل جدید را به دنبال خواهد داشت.
پس قوی ترین سلاح، رفتار منطقی و آرامه که با آن میتوان راحت تر و سریعتر به نتیجه رسید.