زنان احساسات خود را فریاد میزنن اما مردان در سکوت، عشق می ورزن.

بنابراین سکوت شوهرتون رو بی محلی اون ندونید و سعی کنید به اون بفهمونید که باید دوست داشتن رو همیشه به زبون آورد.

از طرف دیگه همه ی افکار خود را به زبون نیارید، چراکه حرف های بی مورد و صحبت کردن زیاد درباره ی افکار درونی، مردان رو خسته میکنه.

پس سعی کنید برای ابراز احساسات، اونو به حرف بیارید، اما خودتون به اندازه و کم حرف بزنید.
مردان همین که در دل به همسر خود مهر می ورزن تصور میکنن که این مقدار عشق و محبت درونی برای یک زن کافیه، درحالیکه زنان دوست دارن که شوهرشون عشق و محبت خود را پیوسته بر زبان جاری کنه.

مردان دوست دارن زنان هنگام صحبت، سریع سر اصل مطلب برن و صحبت های بیهوده نکنن.

اما زنان دوست دارن برای تعریف کردن هر موضوعی به جزئیات بپردازن.
مردان هیچ گاه نمیتونن مانندزنان به جزئیات امور توجه کنن و از آن آگاهی پیداکنن، بنابراین به هنگام تغییراتی مانند آرایش و… بی توجهی شوهرتون رو دلیل بر بی محبتی اون ندونید.