مردان با گفتن جمله ی دوست دارم، در دل زن نفوذ میکنن و زنان با گفتن کلماتی چون در سایه تو آرامش میگیرم و به تو افتخار میکنم در قلب مردشون نفوذ میکنن پس: خانما به مردشون افتخار کنن و مردان به زنشون محبت کنن.

عشق، در مردان از راه چشم و در زنان از راه گوش وارد قلب میشه. برای مردان آنچه که می بینند دارای اهمیت بیشتریه، ولی برای زنان آنچه که میشنوند مهم تره. پیام های بصری برای آقایون و پیام های سمعی برای خانما اهمیت بیشتری داره.

مردان بیشتر به روابط جنسی و زنان بیشتر به روابط عاطفی اهمیت میدن. از این رو زنان باید هنر کام بخشی شوهرشون رو داشته باشن و مردان هم باید به عواطف زنشون پاسخ مثبت بدن و نیاز های روحی وعاطفی و روانی زنان رو تامین کنن.

مردان هدف گرا هستن و زنان رابطه گرا، برای همین خانم ها مسائل مادی رو با هم جنس خود حساب و کتاب میکنن و نمیتونن رئیس بین خودشون بپذیرن، ولی آقایون به راحتی با یکنفر رئیس از هم جنس خودشون کنار میان.