بهتره بجای قاضی بودن مشاور باشید.
قاضی در هر دعوایی موظفه که مقصر رو پیداکنه و ظالم رو محکوم کنه و به مجازات برسونه.
هیچگاه درزدگی نباید قاضی بود بلکه باید مشاوربود. میدونید وظیفه مشاور چیه؟
مشاوردر روابط و مشکلات پیشاومده دنبال مقصر نمیگرده، بلکه تمام تمرکزش روی اینه که راه حلی برای مشکل پیدا بشه.
باور کنید بعضی چیزها را نمیتوان تغییر داد.
گاهی باید بجای عصبانی شدن، شرایط کنونی رو پذیرفت و با آن سازگاری پیداکرد.
در این صورت لازمه شیوه های مقابله با مشکلات رو یاد گرفته و با آنها سازگار شد. زیرا بهترین شخصیت ها، سخصیت انعطاف پذیره.
کنترل شرایط
از شرایطی که باعث خشم و عصبانیت بیشتر شما میشه، مطلع باشید و سعی کنید قبل ازاینکه از کوره دربرید، خودتونو آروم کنید.
در عصبانیت تصمیم نگیرید.
در هنگام عصبانیت ما با عقل و منطق تصمیم نمیگیریم، و چه بسا یک تصمیم اشتباه تبدیل به یک اتفاق جبران ناپذیری بشه.
تصمیم های احساسی، چه در هیجانات مثبت و چه در هیجانات منفی خطرناک خواهد بود.
چند نفس عمیق و آرام بکشید.
با چند تنفس عمیق سعی کنید به خود آرامش داده و چند جمله ی تاکیدی مثبت را با خود تکرار کنید.