امنیت از خشم خدا
امام باقر(ع) دراین باره فرمودند:
در کتاب تورات در ضمن مناجات خدای عزوعجل با موسی آمده است: ای موسی، خشم خود را از کسی که تو را بر او مسلط ساخته ام، بازگیر، تا خشم خود را از تو بازگیرم.
داخل شدن در ردیف اهل ایمان
قرآن کریم در آیات متعدد، مومنان را به سبب کنترل خشمشان می ستاید و در مورد یکی از ویژگی های بارز مومنین میفرماید:
مومنین زمانی که خشمگین میشوند( با فرو خوردن خشم خود) عفو میکنند.( شوری۳۷)
هر انسانی طبیعتا در مقابل پیشامدهای ناگوار و ناهنجاری ها، ناراحت و عصبانی میشود.
اما اهل ایمان در چنین مواقعی، با کنترل خشم خود، از صفت عفو و بخشش بهره میگیرند.
دست آورد های این حرکت پسندیده، از نظر روحی و روانی و معنوی، خیلی بهتر و بیشتر از آن است که انسان خشم و غضب خود را با هیجانات عصبی و رفتار های زشت و کینه توزانه فرو نشاند.
همچنین در سیره ی امام علی(ع) گفته شده:
که ایشان در هنگام خشم و غضب کاملا بر خود مسلط بودند و هرگز اراده و تدبیر خود را در اختیارات احساسات زود گذر قرار نمیدادند و تمام اعضا و جوارحش تحت کنترل عقل بود.