در تحلیل تربیتی روابط دختر و پسر لازمه به چند نکته ی مختصر اما اساسی توجه کنیم:

الف) تلقی پسران و دختران در مورد دوست یابی از جنس مخالف

انگیزه اصلی پسران غالبا تفنن و تفریح و سرگرمیه ولی اغلب دختران به قصد ازدواج با پسران رابطه برقرار میکنند که این امربه تنهایی آسیب هایی جدی را برای جامعه علی الخصوص دختر به دنبال داره همچنین بعد ازاتمام این دوستی ها دختر از نظر عاطفی و روانی دچار مشکلات بسیاری می شود

ب) آسیب های رابطه نامشروع برای دختران

آسیب روانی: بی وفایی پسران سبب سرخوردگی، بیزاری و افسردگی در دختران میشه

آسیب اجتماعی: سبک سری دختر تلقی شده و این باعث استخفاف منزلت دختر میشه

آسیب تربیتی: دختر پایگاه تربیتی و منزلت انسانی خودش رو از دست میده

  انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر

  1. برخورد مبتنی بر شناخت و احترام متقابل
  2. برخورد مبتنی بر شرم افراطی
  3. برخورد هیجانی در ارزیابی و قضاوت
  4. برخورد سرد و محدود
  5. برخورد مبتنی بر پرخاشگری
  6. روابط پنهانی دختر و پسر
  7. برخورد های غیر عادی و خام (متلگ گویی، مزه پرانی، مزاحمت و…)
  8. افراط زیاده روی در معاشرت

عوامل موجه رفتارهای نامطلوب میان دختران وپسران

  1. نوجوانی و افکار واقعی او (عوالم جوانی) 
  2. خانواده و شیوه های برخورد با نوجوانان

– محدود ساختن مطلق نوجوان

– معاشرت افراطی دو جنس

– القای خود نمایی به نوجوان از سوی والدین

– سخت گیری و خشونت نسبت به نوجوان

– سخت گیری در مورد ازدواج

– عدم آموزش حدود شرعی در مورد محرم و نامحرم

– غیرتی بودن افراطی برخی از نزدیکان نوجوان

3. شیوه برخورد جامعه با نوجوان(عوامل زمینه ساز اجتماعی در ایجاد برخورد های نامناسب دختر و پسر)

– افراط در تبیین و قضاوت در خصوص رفتار نوجوان با غیر همجنس

– عدم احترام به شخصیت نوجوان و برخورد نامناسب با آنان

– عدم اغماض نسبت به لغزش های نوجوانان در جامعه

– پذیرش و مقبولیت ارتباط نوجوان با غیر همجنس(سهل انگاری)