انسان در بعد نفس و روح از اسرار آمیز ترین ، پیچیده ترین و ناشناخته ترین موجودات عالم هستیه، در هر دو بعد وجودی خویش بخصوص بخش اعظم عنصر انسانی و مدبر وجود او ،روح که با ابزارها و معیارهای شناختی این جهان شناخته نمیشه .

سالها از عمر میگذره و بدن در تغییر بوده ولی باز میگه: من؟ من کیستم ؟

شخصیت او کیست که تغییر نمیکنه .چگونگی رابطه و یگانگی روح ونفس ، و همکاری این دو بعنوان یک موجود و یک شخصیت .

وهمچنین در پاسخ به پرسشی درباره روح ، آنرا از عالم الهی و پدیده ای خدایی و ماورای مادی معرفی میکنند

واز تو درباره «روح» سؤال مى کنند، بگو: «روح از فرمان پروردگار من است; و از علم و دانش، جز اندکى به شما داده نشده است (آیه ۸۵ سوره اسراء).

هنگامى که آن را نظام بخشیدم، و در او از روح خود [روحى شایسته و بزرگ] دمیدم، همگى براى او سجده کنید( آیه ۲۹  سوره حجر)

امام علی(ع) :آیا می پنداری که تو جثه ای کوچکی، با آنکه جهان بزرگ در تو خلاصه شده .

و خداوند متعال میفرماید، براستی که انسان را به زیباترین قوام و اندام آفریدم. که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.(تین/۴)

آسمانها و زمین را بحق آفرید; و شما را (در عالم جنین) تصویر کرد، و صورتى نیکو بخشید; و بازگشت (همه) به سوى اوست (تغابن /۳ )

سپس نطفه را بصورت علقه [= خون بسته]، و علقه را بصورت مضغه [= چیزى شبیه گوشت جویده شده]، و مضغه را بصورت استخوانهایى درآوردیم; و بر استخوانها گوشت پوشاندیم; سپس آن را آفرینش تازه اى بخشیدیم; پس بزرگ و پر برکت است خدایى که بهترین آفرینندگان است(مومنون/۱۴)!

رسول خدا (ص) می فرماید : دنیا برای شما و شما برای دنیای دیگر آفریده شدید .(تنبیه الخواطر -۱۰۶)

امام علی(ع) : بیگمان شما برای زندگی دیگر آفریده شدید، نه برای این زندگی ، و برای بقا، نه برای فنا و نیستی (غررالحکم -۱۳۲ )